Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 85
Điểm GP 0
Điểm SP 15

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (3)