Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 1
Điểm SP 18

Người theo dõi (1)

Koro-sensei

Đang theo dõi (2)

Koro-sensei
đào bình an