Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (0)