Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Vân Lê
Lê Hồng Văn
Duyên Võ

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian