Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 7
Điểm SP 52

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (2)