Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 2
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Đức Minh
Pikachu