Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 193
Điểm GP 14
Điểm SP 294

Người theo dõi (9)

Uyên Nguyễn
lê min hy
Phạm Vinh
huyền nhi

Đang theo dõi (7)

Phạm Vinh
epeĐậu
Ngọc
lanhungyen lan