Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian