Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 1
Điểm SP 17

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (11)

Nguyễn Hà Vân
Hà Lưu
Ngọc Hnue
Hà Thùy Dương
Nguyễn Anh Duy