Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (3)