Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Chủ đề:

Đề cương ôn tập văn 7 học kì I

Câu hỏi:

ĐỀ 1- Thời gian 45 phút Phần I: Đọc – hiểu Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: - Tấc đất tấc vàng - Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ - Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa - Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ (Ngữ văn 7- tập 1, trang 3) Câu 1: (1đ) Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của những câu trên. Câu 2: (1đ) Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong ngữ liệu. Câu 3: (1đ) Trong những câu trên, câu nào là câu rút gọn và rút gọn thành phần nào? Câu 4: (2đ) Giải thích ý nghĩa câu: “Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ” Câu 5: (2đ) Tìm trong chương trình một câu em đã học có cùng thể loại và ý nghĩa với câu em vừa giải thích Câu 6: (3đ) Câu "Tấc đất tấc vàng" gợi cho em suy nghĩ gì về vai trò của đất với đời sống con người? Em cần làm gì để gìn giữ nguồn tài nguyên ấy? Hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 10 câu. ĐỀ 2 Phần I: Đọc – hiểu Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: - Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống - Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông - Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối (Ngữ văn 7- tập 1, trang 3- 5) Câu 1: (1đ) Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của những câu trên. Câu 2: (1đ) Những câu tục ngữ trên viết về chủ đề gì? Câu 3: (2đ) Những câu trên có sử dụng cùng một phép tu từ, em hãy cho biết đó là phép tu từ nào? Tại sao trong tục ngữ, nhân dân ta thường sử dụng phép tu từ ấy? Câu 4: (2đ) Giải thích ý nghĩa câu: ‘Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối” Câu 5: (1đ) Tìm một câu tục ngữ có cùng chủ đề với những câu tục ngữ trên mà em biết Câu 6: (3đ) Câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân" khuyên nhủ con người đức tính tốt đẹp nào? Em cần làm gì để rèn luyện cho mình đức tính tốt đẹp ấy? Hãy trình bày thành một đoạn văn khoảng 10 dòng