LANGUAGE FOCUS - be - Possessive adjectives - Possessive pronouns - Articles

Câu hỏi trắc nghiệm

Mr Watts: Hi. What’s  name? (Chào. Tên của em là gì?)

Sophie: I’m Sophie. (Dạ, em tên là Sophie.)

Mr Watts: Sophie, ’m your teacher. 3  name is Watts and these are two of your new classmates.  names are Eva and Rick. (Sophie, tôi là giáo viên của em. Tên tôi là Watts và đây là hai người bạn cùng lớp mới của em. Tên của các bạn ấy là Eva và Rick.)

Sophie: Hi! (Chào!)

Eva: Hi, Sophie. Come with us. You see, the other classes are on the first floor but 5  is on the second floor. (Chào, Sophie. Đi cùng chúng mình nào. Bạn thấy đấy, những lớp khác ở tầng đầu tiên nhưng lớp của chúng ta thì ở tầng hai.)

Rick: This is your first day, right? Don’t worry about Mr. Watts. 6  ’s OK but his wife is our geography teacher, and she’s very strict. (Hôm nay là buổi đầu của bạn, phải không? Đừng lo lắng về thầy Watts. Thầy ấy tốt lắm nhưng vợ thầy ấy là giáo viên địa lý của chúng mình, và cô ấy rất nghiêm khắc.)

Eva: Here we are! Sophie, this is your desk.  is next to yours. We can be best friends. (Chúng ta đến rồi! Sophie, đây là bàn của bạn. Bàn của mình thì ở bên cạnh bạn. Chúng ta có thể thành những người bạn tốt.)

Rick: Hey!  isn’t only yours. She can be my best friend, too. (Hey! Cô ấy đâu phải của riêng bạn. Cô ấy cũng có thể thành bạn tốt của mình nữa.)

Sophie: Thanks so much for being nice to me. (Cảm ơn rất nhiều vì đã tốt với mình.)

Mr Watts: Hi. What’s  name? (Chào. Tên của em là gì?)

Sophie: I’m Sophie. (Dạ, em tên là Sophie.)

Mr Watts: Sophie, ’m your teacher. 3  name is Watts and these are two of your new classmates.  names are Eva and Rick. 

(Sophie, tôi là giáo viên của em. Tên tôi là Watts và đây là hai người bạn cùng lớp mới của em. Tên của các bạn ấy là Eva và Rick.)

Sophie: Hi! (Xin chào!)

Eva: Hi, Sophie. Come with us. You see, the other classes are on the first floor but 5  is on the second floor. 

(Chào, Sophie. Đi cùng chúng mình nào. Bạn thấy đấy, những lớp khác ở tầng đầu tiên nhưng lớp của chúng ta thì ở tầng hai.)

Rick: This is your first day, right? Don’t worry about Mr. Watts. 6 ’s OK but his wife is our geography teacher, and she’s very strict.

(Hôm nay là buổi đầu của bạn, phải không? Đừng lo lắng về thầy Watts. Thầy ấy tốt lắm nhưng vợ thầy ấy là giáo viên địa lý của chúng mình, và cô ấy rất nghiêm khắc.)

Eva: Here we are! Sophie, this is your desk.  is next to yours. We can be best friends.

(Chúng ta đến rồi! Sophie, đây là bàn của bạn. Bàn của mình thì ở bên cạnh bạn. Chúng ta có thể thành những người bạn tốt.)

Rick: Hey!  isn’t only yours. She can be my best friend, too. 

(Hey! Cô ấy đâu phải của riêng bạn. Cô ấy cũng có thể thành bạn tốt của mình nữa.)

Sophie: Thanks so much for being nice to me. (Cảm ơn rất nhiều vì đã tốt với mình.)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)