1. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Câu hỏi trắc nghiệm