Worksheet Unit 2

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 2: MONKEYS ARE AMAZING!

LANGUAGE NOTES

 

THE VERB BE - PLURAL

Lizards

Jaguars

Frogs

are

noisy.

amazing.

beautiful.

NOUN PLURAL

Singular (=1)

Plural (>1)

lizard

jaguar

frog

lizards

jaguars

frogs

YES / NO QUESTIONS WITH BE - SHORT ANSWERS

Is

he

she

it

noisy?

Yes,

he

she

it

is.

No,

isn't.

Are

they

parrots

noisy?

Yes,

they

are.

No,

aren't.

COMPARATIVES

Parrots are

Lizards are

Fish are

noisier

smaller

more colorful than

monkeys.

dogs.

tigers.

WORKSHEET

1. Put the animals in the correct columns.

Đặt tên các loài vật sau vào cột thích hợp.

parrot

jaguar

snake

frog

monkey

NO LEGS

TWO LEGS

FOUR LEGS

 

 

 

 

Hướng dẫn:

No legs: snake (Không chân: rắn)

Two legs: parrot, frog, monkey (Hai chân: vẹt, ếch, khỉ)

Four legs: jaguar (Bốn chân: báo đốm)

2. Unscramble the letters to make the correct adjectives.

Xếp các chữ cái để tạo thành những tính từ đúng.

a. l y r e f i d n

_______

b. l a m s l

_______

c. r a c s y

_______

d. g l y u

_______

e. z g a m i a n

_______

Hướng dẫn:  friendly - small - scary - ugly - amazing

3. Write the correct form of the words in parentheses.

Viết dạng đúng của những từ trong ngoặc.

Example: Monkeys are ___bigger___ (big) than lizards.

 

Hướng dẫn:

a. Parrots are _______ (noisy) than lizards.

a. Parrots are ___noiser____ (noisy) than lizards.

(Vẹt ồn ào hơn loài báo đốm.)

b. Frogs are _______ (shy) than lizards.

b. Frogs are ___shyer___ (shy) than lizards.

(Ếch e rè hơn thằn lằn.)

c. Parrots are ______ (beautiful) than snakes.

c. Parrots are ___more beautful__ (beautiful) than snakes.

(Vẹt đẹp hơn rắn.)

d. Snakes are _______ (small) than jaguars.

d. Snakes are ___smaller___ (small) than jaguars.

(Rắn nhỏ hơn báo đốm.)

e. Lizards are _______ (colorful) than tigers.

e. Lizards are ___more colorful___ (colorful) than tigers.

(Thằn lằn nhiều màu sắc hơn hổ.)

4. Write sentences describing and comparing the animals.

Viết những câu mô tả và so sánh về những con vật.

Example: tigers / lizards 

Tigers live in the jungle. Tigers are bigger than lizards, but lizards are more colorful.

a. monkeys / jaguars

b. aye-ayes / parrots

c. iguanas / frogs

d. tigers / howler monkeys

Hướng dẫn:

Monkeys are very good at climbing. They are smaller than jaguars, but jaguars are faster.

(Khỉ có tài leo trèo rất giỏi. Chúng nhỏ hơn báo đốm, nhưng báo đốm nhanh hơn.)

EXTRA PRACTICE WORKSHEET - CANOPY CREATURES

A. Circle the animals that live in a rain forest.

Khoanh vào những loài động vật sống trong rừng mưa.

Hướng dẫn:

The animals that live in the rain forest are: lizard, giraffe, parrot, jaguar.

(Những loài vật sống trong rừng mưa là: thằn lằn, hươu cao cổ, vẹt, báo đốm.)

B. Circle the correct words.

Khoanh vào những từ đúng.

1. (Is Are) howler monkeys noisy?

2. Yes, they (is / are).

3. (Is / Are) fruit bats scary?

4. No, they (isn't / aren't).

5. (Is / Are) the capuchin monkey friendly?

6. Yes, it (is / are).

Hướng dẫn:

1. (Is Are) howler monkeys noisy?

2. Yes, they (is are).

3. (Is Are) fruit bats scary?

4. No, they (isn't / aren't).

5. (Is / Are) the capuchin monkey friendly?

6. Yes, it (is / are).

 C. Work with a partner. Which animal do you like more? Number the animals in order (1 for your favorite animal). Tell a partner about your choices.

Làm việc với bạn. Bạn thích con vật nào hơn? Đánh số vào những con vật theo thứ tự (1 cho con vật yêu thích của bạn). Nói với một người bạn về những lựa chọn đó.

_______ coati

_______ howler monkey

_______ capuchin monkey

_______ red-eyed tree frog

Example: My favorite animal is the howler monkey. I like them because they are noisy. 

Hướng dẫn:

coati: gấu trúc Mỹ

howler monkey: khỉ rú

capuchin monkey: khỉ mũ

red-eyed tree frog: ếch cây mắt đỏ

​I like the red-eyed tree frog the most; even though I haven't seen it at first hand but I'm tremendously impressed by its bright red eyes and vibrant green body.

(Mình thích nhất là con ếch cây mắt đỏ; Mặc dù mình chưa từng nhìn thấy nó tận mắt nhưng mình cực kỳ ấn tượng bởi đôi mắt đỏ rực và thân hình màu xanh lá đầy sức sống của nó.)