SKILLS 1

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 8: FILMS

SKILLS 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.

Do you like fantasies? Why or why not? 

(Bạn có thích phim viễn tưởng không? Tại sao bạn thích hoặc tại sao bạn không thích?)

2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.

Đọc bài đánh giá phim "Harry Potter" và "Sorcerer's Stone" trên blog của Mark. Nối các từ với nghĩa của chúng.

Mon, Apr 20th

Harry Potter and the Sorcerer's Stone is a fantasy. Its director is Chris Columbus. It is the first of the Harry Potter film series.

Daniel Radcliffe is one of the stars in the film.

The film tells the story of Harry Potter. He's a powerful wizard. He is a student at a school for wizards and learns about himself, his family, and the bad things happening around him.

The film received a lot of good reviews. People say it's a must-see for teens. I agree because the story is gripping and the acting is excellent. The music is also amazing.

Although Harry Potter and the Sorcerer's Stone is a little frightening at times, it is very interesting and full of action. Go and see it if you can.

Posted by Mark at 5.30 p.m.

(Thứ Hai, ngày 20 tháng Tư

"Harry Potter và hòn đá Phù Thủy" là một câu chuyện viễn tưởng. Đạo diễn của nó là Chris Columbus. Đây là phần đầu tiên của loạt phim Harry Potter.

Daniel Radcliffe là một trong những ngôi sao điện ảnh trong phim.

Phim kể về câu chuyện của Harry Potter. Cậu ấy là một phù thủy mạnh mẽ. Cậu là học sinh của một trường học dành cho pháp sư và tìm hiểu về bản thân, gia đình và những điều tồi tệ xảy ra xung quanh cậu ta.

Bộ phim nhận được rất nhiều đánh giá tốt. Mọi người nói rằng đó là một bộ phim đáng xem dành cho thanh thiếu niên. Mình đồng ý vì câu chuyện của phim lôi cuốn và diễn xuất rất xuất sắc. Âm nhạc cũng rất tuyệt vời.

Mặc dù "Harry Potter và hòn đá Phù Thủy" đôi khi có những cảnh hơi đáng sợ, nhưng nó rất thú vị và đầy kịch tính. Hãy đi và xem nó nếu bạn có thể.

Được đăng bởi Mark lúc 5h30 chiều.)

​@1955446@

Hướng dẫn:

1 - b
2 - d
3 - a
4 - c

1. series: related films that tell stories about the same characters (loạt phim: những bộ phim liên quan kể những câu chuyện về các nhân vật giống nhau)

2. wizard: a man who has magical powers (phù thủy: người có sức mạnh ma thuật)

3. must-see: something that is so good that you think others should see it (phải-xem: thứ gì đó tốt đến mức bạn nghĩ người khác nên xem)

4. gripping: very exciting or interesting (lôi cuốn: rất thú vị hoặc hấp dẫn)

3. Read Mark's blog again and answer the questions.

Đọc lại blog của Mark và trả lời các câu hỏi.

1. What kind of film is Harry Potter and the Sorcerer's Stone?

2. Who is Daniel Radcliffe?

3. What is the film about?

4. What do people say about the film?

Hướng dẫn:

1. What kind of film is Harry Potter and the Sorcerer's Stone? ("Harry Potter và hòn đá Phù Thủy" là loại phim gì?)

- It's a fantasy. (Nó là phim viễn tưởng.)

2. Who is Daniel Radcliffe? (Daniel Radcliffe là ai?)

- Daniel Radcliffe is one of the stars in the film. (Daniel Radcliffe là một trong những ngôi sao điện ảnh trong phim.)

3. What is the film about? (Phim nói về điều gì?)

- The film tells the story of Harry Potter. He's a powerful wizard. He is a student at a school for wizards and learns about himself, his family, and the bad things happening around him. (Phim kể về câu chuyện của Harry Potter. Cậu ấy là một phù thủy mạnh mẽ. Cậu là học sinh của một trường học dành cho pháp sư và tìm hiểu về bản thân, gia đình và những điều tồi tệ xảy ra xung quanh cậu ta.)

4. What do people say about the film? (Mọi người nói gì về bộ phim?)

- People say it's a must-see for teens. (Mọi người nói rằng đó là một bộ phim đáng xem dành cho thanh thiếu niên.)

Speaking

4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy.

Nhìn vào bảng. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về phim "Cậu bé Kungfu".

Film's name (tên phim)

Kungfu Boy

Director (đạo diễn)

John Stevenson

Type of film (loại phim)

Comedy

Main actor / actress (diễn viên chính)

Bruce Wane

Main content (nội dung chính)

About a very big boy who saves his town and becomes a hero

Reviews (đánh giá)

Funny and interesting

Time (thời gian)

4.30 pm. and 8.30 p.m. daily

Place (địa điểm)

Ngoc Khanh Cinema

Hướng dẫn:

A: How about seeing a film this evening? (Tối nay cùng xem một bộ phim thì sao nhỉ?)

B: That's a great idea. What film shall we see? (Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ xem bộ phim nào?)

A: Kungfu Boy. (Cậu bé Kungfu.)

B: What kind of film is it? (Đó là loại phim gì?)

A: It is a comedy. (Đó là phim hài.)

B: Who are its main actor and  director? (Diễn viên chính và đạo diễn của nó là ai?)

A: It stars Bruce Wane and was directed by John Stevenson(Phim có sự tham gia của Bruce Wane và do John Stevenson đạo diễn. )

B: What is the main content? (Nội dung chính là gì?)

A: It is about a very big boy who saves his town and becomes a hero. (Phim kể về một cậu bé rất lớn đã cứu thị trấn của mình và trở thành một anh hùng.)

B: How about reviews of that film? (Thế còn đánh giá về bộ phim đó thế nào?)

A: People say that it is very funny and interesting. (Mọi người nói rằng nó rất hài hước và thú vị.)

B: So, when and where we can watch it? (Vậy, chúng ta có thể xem nó khi nào và ở đâu?)

A: We can watch it daily from 4.30 p.m. to 8.30 p.m. at Ngoc Khanh Cinema. (Chúng ta có thể xem nó hàng ngày từ 4:30 chiều đến 8h30 tối tại Rạp phim Ngọc Khánh.)

5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

Làm việc nhóm. Lần lượt nói về bộ phim "Cậu bé Kungfu".

Example:

Kungfu Boy is on at... at... p.m. It's a(n)... about....

Hướng dẫn:

Kungfu Boy is on at Ngoc Khanh Cinema at 4.30 p.m. It's a comedy about a very big boy who saves his town and becomes a hero. It stars Bruce Wane and was directed by John Stevenson. People say that it is very funny and interesting.

(Kungfu Boy đang chiếu tại rạp Ngọc Khánh lúc 4h30 chiều. Đó là một bộ phim hài về một cậu bé rất lớn đã cứu thị trấn của mình và trở thành một anh hùng. Phim có sự tham gia của Bruce Wane và đạo diễn bởi John Stevenson. Mọi người nói rằng nó rất hài hước và thú vị.)