READING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 8: GOING AWAY

READING

Summer holidays

I can read for detailed information.

THINK! What do you normally do in the summer holidays?

Class news

What are you going to do this summer? This week some of the students in Class 6A write about their summer plans.

(Bạn định làm gì vào mùa hè này? Tuần này, một vài bạn học sinh lớp 6A sẽ viết về kế hoạch cho mùa hè của họ.)

I'm going to spend a week in Paris! I'm so excited! We're going to travel by train. I bought a guidebook last week and Paris looks really cool, but very expensive.

Ciara

(Mình sẽ dành một tuần ở Paris! Mình rất phấn khích! Chúng mình sẽ đi du lịch bằng tàu hỏa. Mình đã mua một cuốn sách hướng dẫn du lịch vào tuần trước và Paris trông rất tuyệt, nhưng cũng rất đắt đỏ.

Ciara)

I'm not going away. Boring! Some of my friends are going to learn how to play tennis with the new sports teacher. I'm going to join them. And we're going to have a drink after each tennis class.

Martin

(Mình sẽ không đi đâu cả. Thật nhàm chán! Một vài người bạn của mình sẽ học cách chơi tennis với giáo viên thể thao mới. Mình sẽ tham gia cùng họ. Và chúng mình sẽ đi uống nước sau mỗi buổi học tennis.

Martin)

I'm going to visit some caves in Hạ Long Bay. It is in Quảng Ninh Province, Việt Nam. Hạ Long Bay is a natural wonder of the world. I'm going to explore Sửng Sốt Cave and Thiên Cung Cave with my Vietnamese friends. It is magnificent inside the caves, and we can take awesome photos together.

Jason

(Mình sẽ đi thăm một vài hang động ở vịnh Hạ Long. Nó thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Mình sẽ khám phá hang Sửng Sốt và động Thiên Cung với những người bạn Việt Nam của mình. Bên trong các hang động rất tráng lệ, và chúng mình có thể chụp những bức ảnh tuyệt vời cùng nhau.

Jason)

1. Read the text and write C (Ciara), M (Martin) or J (Jason).

Đọc văn bản và viết C (Ciara), M (Martin) hoặc J (Jason) vào chỗ trống phù hợp.

This person... 

1. bought a guidebook last week. _______

2. isn't going to go away this summer. _______

3. has got Vietnamese friends. _______

4. is going to have a drink with friends. _______

5. is going to explore some caves. _______

6. is going to spend time in an expensive city. _______

Hướng dẫn:

1. C
2. M
3. J
4. M
5. J
6. C

1. Ciara bought a guidebook last week. (Ciara đã mua một cuốn sách hướng dẫn vào tuần trước.)

2. Martin isn't going to go away this summer. (Martin sẽ không đi đâu trong mùa hè này.)

3. Jason has got Vietnamese friends. (Jason đã có những người bạn Việt Nam.)

4. Martin is going to have a drink with friends. (Martin sẽ đi uống nước với bạn bè.)

5. Jason is going to explore some caves. (Jason sẽ đi khám phá một vài hang động.)

6. Ciara is going to spend time in an expensive city. (Ciara sẽ dành thời gian ở một thành phố đắt đỏ.)

2. Read and listen to the text and write True or False.

Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hoặc Sai.

 

1. Ciara is going to Paris next week.

2. Martin plans to teach some of his new friends how to play tennis.

3. Jason likes to take amazing photos with his friends.

Hướng dẫn:

1. False
2. False
3. True

1. Ciara is going to Paris next week. ➜ Ciara is going to spend a week in Paris. (Ciara sẽ dành một tuần ở Paris.)

2. Martin plans to teach some of his new friends how to play tennis. ➜ Martin and his friends are going to learn how to play tennis with the new sports teacher. (Martin và những người bạn của anh ấy sẽ học cách chơi quần vợt với giáo viên thể thao mới.)

3. Jason likes to take amazing photos with his friends. (Jason thích chụp những bức ảnh tuyệt vời với bạn bè của mình.)

3. VOCABULARY PLUS. Use a dictionary to check the meanings of the adjectives in blue in the text.

Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các tính từ màu xanh lam trong văn bản.

cool

(tuyệt)

expensive

(đắt đỏ)

boring

(nhàm chán)

new

(mới)

magnificent

(tráng lệ)

awesome

(tuyệt vời)

4. USE IT! Work in groups. Which holiday do you prefer, Ciara's, Martin's or Jason's? Why? Where did you go on your last holiday? What did you do?

Làm việc theo nhóm. Bạn thích kỳ nghỉ của Ciara, Martin hay Jason hơn? Tại sao? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ cuối cùng của bạn? Bạn đã làm gì?