READING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 4: LEARNING WORLD

READING

Schools project

I can identify the writer's opinion.

THINK! What do you like about your school?

WORLD CLASS!

A PROJECT BY LIAM MURPHY

1. This is a geography class in Bangladesh. It isn't a traditional primary school - these students are studying on a 'boat school' . It's a great idea because transport can be a big problem here when there's a lot of rain. The boat isn't moving at the moment, but at the start and the end of the day, it goes along the river to the students' villages.

(Đây là một lớp học địa lý ở Bangladesh. Đây không phải là một trường tiểu học truyền thống - những học sinh này đang học ở 'trường học trên thuyền'. Đó là một ý tưởng tuyệt vời vì phương tiện giao thông có thể là một vấn đề lớn ở đây khi trời mưa nhiều. Con thuyền lúc này không di chuyển, nhưng khi bắt đầu và kết thúc một ngày, nó sẽ đi dọc theo con sông để đến làng của các bạn học sinh.)

2. Look! What is the teacher doing? She is teaching English, but she is not at her school. Her students are staying at home and learning lessons on television. In Ho Chi Minh City, Việt Nam, students can have such lessons on the channel of HTV Key. It is another learning way for them - digital learning.

(Nhìn kìa! Cô giáo đang làm gì vậy? Cô ấy đang dạy tiếng Anh, nhưng cô ấy không dạy ở trường học. Học sinh của cô đang ở nhà và học các bài học trên tivi. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, học sinh có thể có những buổi học như vậy trên kênh HTV Key. Đó là một cách học khác của họ - học trực tuyến.)

3. Eton College is one of Britain's oldest and most expensive private schools and it looks like the students are wearing Britain's oldest, most expensive uniforms! Not very practical! They're walking to a lesson. This is a boarding school - students study, eat and sleep here.

(Trường Đại học Eton là một trong những trường tư thục lâu đời nhất và đắt đỏ nhất nước Anh và có vẻ như học sinh đang mặc những bộ đồng phục lâu đời nhất, đắt tiền nhất nước Anh! Có vẻ không thiết thực cho lắm! Họ đang đi đến giảng đường . Đây là trường nội trú - học sinh học tập, ăn uống và ngủ nghỉ tại đây.)

4. This is my secondary school in Ireland. We're having a dance class and it's a lot of fun. There are a lot of traditional dances in Ireland. I'm not dancing - I'm watching the dancers. Our teachers are playing the musical instruments.

(Đây là trường cấp hai của mình ở Ireland. Chúng mình đang có một lớp học khiêu vũ và nó thật sự rất vui. Có rất nhiều điệu múa truyền thống ở Ireland. Mình không khiêu vũ - mình đang xem các vũ công biểu diễn. Giáo viên của chúng mình đang chơi các nhạc cụ.)

1. Read the project. Where are the schools? Is the writer positive or negative about them?

Đọc bài viết trên. Những ngôi trường đó ở đâu? Người viết nghĩ tích cực hay tiêu cực về chúng?

Hướng dẫn:

1. The school in Bangladesh - positive (Trường học ở Bangladesh - tích cực)

2. The school in Việt Nam - positive (Trường học ở Việt Nam - tích cực)

3. The school in Britain - negative (Trường học ở Anh - tiêu cực)

4. The school in Ireland - positive (Trường học ở Ireland - tích cực)

2. Read and listen to the project and answer the questions.

Đọc và nghe bài viết sau đó trả lời các câu hỏi.

 

1. When is transport a problem in Bangladesh?

2. What is a boarding school?

3. What is another learning way for Vietnamese students?

Hướng dẫn:

1. When is transport a problem in Bangladesh? (Khi nào thì giao thông là một vấn đề ở Bangladesh?)

- When there's a lot of rain. (Khi trời mưa nhiều.)

2. What is a boarding school? (Trường nội trú là gì?)

- A school where students study, eat and sleep. (Một ngôi trường mà học sinh học tập, ăn uống và ngủ nghỉ tại đó.)

3. What is another learning way for Vietnamese students? (Một cách học khác của học sinh Việt Nam là gì?)

- Digital learning. (Học trực tuyến.)

3. VOCABULARY PLUS. Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.

Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong bài viết trên.

- primary school: trường tiểu học

- private schools: trường tư thục

- boat school: trường học trên thuyền

- boarding school: trường nội trú

- digital learning: học trực tuyến

- secondary school: trường cấp hai

4. USE IT! Work in groups. Which school in exercise 1 do you think is the most interesting? Why? What type of school do you go to?

Làm việc nhóm. Bạn nghĩ ngôi trường nào trong bài tập 1 là thú vị nhất? Tại sao? Ngôi trường bạn đang học là kiểu trường nào?

Example:

AWhich school in exercise 1 do you think is the most interesting? (Bạn nghĩ ngôi trường nào trong bài tập 1 là thú vị nhất?)

B: The school in Ho Chi Minh City. (Ngôi trường ở thành phố Hồ Chí Minh.)

A: Why? (Tại sao vậy?)

B: Because I can study at home without going to school. (Vì mình có thể học ở nhà mà không cần phải đến trường.)