PROJECT

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 8: FILMS

PROJECT

YOUR FAVOURITE FILM

Work in groups.

1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including:

Chọn một trong những bộ phim yêu thích của bạn và thiết kế áp phích cho bộ phim đó, bao gồm các thông tin sau:

- name of the film (tên phim)

- type of film (thể loại phim)

- its director and main actors / actresses (đạo diễn và các nam diễn viên / nữ diễn viên chính)

- a short summary (tóm tắt ngắn nội dung phim)

- your overall opinion about the film (ý kiến ​​chung của bạn về bộ phim)

- the showtime and cinema (thời gian chiếu và chiếu tại rạp chiếu phim nào)

- pictures or photos to illustrate the film (hình ảnh hoặc ảnh chụp để minh họa cho bộ phim)

2. Organise them into an exhibition.

Tổ chức thành một buổi triển lãm.

3. Vote for the best poster.

Bình chọn cho áp phích tốt nhất.

Now I can... (Bây giờ, mình có thể ...)

  ✔ ✔

✔ ✔ ✔
  • use the words to describe types of films.

(sử dụng các từ để mô tả các loại phim.)

  • pronounce the sounds /ɪə/ and /eə/ correctly.

(phát âm các âm /ɪə/ và /eə/ một cách chính xác.)

  • use connectors although / though and however.

(sử dụng các từ nối "although / though" và "however".)

  • accept and decline suggestions.

(đồng ý và từ chối các lời đề nghị.)

  • read about a film review.

(đọc bài đánh giá về một bộ phim.)

  • talk about a film.

(nói về một bộ phim.)

  • listen about a film.

(nghe về một bộ phim.)

  •  write a paragraph about one's favourite film.

(viết một đoạn văn về bộ phim yêu thích của một người.)