PROGRESS REVIEW 1 (1 - 7)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

PROGRESS REVIEW 1 (1 - 7)

VOCABULARY

Places in a town or city

1. Complete the words in the text.

Hoàn thành những từ trong đoạn văn.

Our town is very good for food! There's a nice Turkish r _ _ _ _ _ _ _ _ _ and an Italian c _ _ _ too.

If you like sport, there's a s _ _ _ _ _ c _ _ _ _ _, and there's a nice p _ _ _ - it's a good place for football.

There's a three-star h _ _ _ _ for visitors to the town. And there's a small c _ _ _ _ _ with new films every week, but there isn't a t _ _ _ _ _ _.

There's a very good s _ _ _ _ _ in our town - I'm a student there and I'm very happy!

Hướng dẫn:

1. restaurant                2. café                 3. sports centre                 4. park 

5. hotel                 6. cinema                 7. theatre                 8. school

Our town is very good for food! There's a nice Turkish restaurant and an Italian café too. If you like sport, there's a sports centre, and there's a nice park - it's a good place for football. There's a three-star hotel for visitors to the town. And there's a small cinema with new films every week, but there isn't a theatre. There's a very good school in our town - I'm a student there and I'm very happy!

(Thị trấn của chúng mình rất lý tưởng với nhiều loại thức ăn! Có một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ đẹp và một quán cà phê Ý nữa. Nếu bạn thích thể thao, có một trung tâm thể thao và có một công viên tuyệt vời - đó là một nơi tốt để chơi bóng đá. Có một khách sạn ba sao cho du khách đến thăm thị trấn. Và có một rạp chiếu phim nhỏ với các bộ phim mới hàng tuần, nhưng không có rạp hát. Có một trường học rất tốt trong thị trấn của chúng mình - Mình là học sinh ở đó và mình rất hạnh phúc!)

READING

A description of a cruise ship

2. Choose the correct answers.

Chọn đáp án đúng.

1. The new ship has got a _______ with a lot of books.

a. cabin

b. library 

c. swimming pool

2. The _______ on the ship prepare very good food.

a. chefs

b. passengers

c. tourists

3. The sports centre has got a big climbing wall. It's very _______ - I like it!

a. comfortable

b. horrible

c. exciting

4. The passengers all have got rooms called _______.

a. cabins

b. shops 

c. swimming pools

5. The people on the ship like the food. It's _______. 

a. horrible

b. comfortable

c. fantastic

6. ''Is there a sports centre?'' -  ''No, but there are five nice _______.'' 

a. swimming pools

b. cabins

c. passengers

Hướng dẫn:

1. The new ship has got a _______ with a lot of books. (Con tàu mới có một _______ với rất nhiều sách.) - thư viện

a. cabin

b. library 

c. swimming pool

2. The _______ on the ship prepare very good food. (Những _______ trên tàu chuẩn bị những món ăn ngon.) - đầu bếp

a. chefs

b. passengers

c. tourists

3. The sports centre has got a big climbing wall. It's very _______ - I like it! (Trung tâm thể thao có một bức tường leo núi. Nó rất _______ - Mình thích nó!) - thú vị

a. comfortable

b. horrible

c. exciting

4. The passengers all have got rooms called _______. (Tất cả hành khách đều đã có phòng là những _______.) - buồng ngủ

a. cabins

b. shops 

c. swimming pools

5. The people on the ship like the food. It's _______. (Những người trên chuyến tàu đều thích đồ ăn. Nó rất _______.) - tuyệt vời

a. horrible

b. comfortable

c. fantastic

6. ''Is there a sports centre?'' -  ''No, but there are five nice _______.'' ("Có trung tâm thể thao nào không?" - "Không, nhưng có năm cái _______ rất đẹp.) - bể bơi

a. swimming pools

b. cabins

c. passengers

LANGUAGE FOCUS

Is there.... ?, Are there... 7, How many ... ?

3. Write questions and short answers.

Viết những câu hỏi và câu trả lời ngắn.

1. a big cinema in your area? / no

2. any interesting monuments in this town? / yes

3. a quiet park near the station? / yes

4. any small shops in that street? / no

5. how many cafés near here? / three

6. how many students in Anna's class? / thirty

Hướng dẫn:

1. Is there a big cinema in your area? - No, there isn't. (Có rạp chiếu phim nào lớn ở vùng bạn sống không? - Không có.)

2. Are there any interesting monuments in this town? - Yes, there are. (Có đài tưởng niệm nào thú vị ở thị trấn của bạn không? - Có.)

3. Is there a quiet park near the station? - Yes, there is. (Có công viên nào yên tĩnh ở gần nhà ga không? - Có.)

4. Are there any small shops in that street? - No, there aren't. (Có quán bán đồ nào nhỏ ở trên con phố đó không? - Không có.)

5. How many cafés are there near here? - There are three. (Có bao nhiêu quán cà phên ở gần đây? - Có ba quán.)

6. How many students are there in Anna's class? - There are thirty. (Có bao nhiêu học sinh ở trong lớp của Anna? - Có ba mươi học sinh.)

VOCABULARY AND LISTENING

Comparing places

4. Lucy is a new student at a school. Listen to Lucy talking to her teacher. Match the places in A with the adjectives in B.

Lucy là một học sinh mới ở trường. Nghe Lucy nói chuyện với cô giáo của bạn ấy. Nối những địa điểm ở cột A với những tính từ ở cột B.

 

@1843653@

Hướng dẫn:

1 - e
2 - a
3 - f
4 - b
5 - c
6 - d

Teacher: Hello, Lucy. How are you? Is the new school okay for you? (Xin chào, Lucy. Em khỏe chứ? Trường mới đối với em có ổn không?)

Lucy: Yes, it's great. But it's different to my school at home. There are more students here and it's noisier. (Dạ, tốt lắm ạ. Nhưng nó khá là khác với trường ở nhà của em. Có nhiều học sinh hơn ở đây và cũng ồn ào hơn nữa ạ.)

Teacher: Yes. It is quite noisy sometimes. (Đúng rồi. Thỉnh thoảng khá là ồn ào.)

Lucy: The library at school is good. That's my favourite place. It's really quiet. (Thư viện ở trường rất tốt. Đó là nơi yêu thích của em ạ. Nó rất yên tĩnh.)

Teacher: Yes. It's a nice part of the school. And, what about the town? (Đúng rồi. Đó là một nơi rất tuyệt ở trường. Thế còn thị trấn thì sao?)

Lucy: Well... The town is smaller than my hometown. (Dạ... Thị trấn thì nhỏ hơn quê nhà của em ạ.)

Teacher: Um hm... (Ừm...)

Lucy: I love the shops here. They are very modern. And I like the town square. Well, it's prettier than the big square at home. That's really dirty. (Em thích những cửa hàng ở đây. Chúng rất hiện đại. Và em cũng thích quảng trường thị trấn. Chà, nó đẹp hơn quảng trường lớn ở nhà. Nó bẩn lắm ạ.)

Teacher: Oh, right! (Ồ, phải rồi!)

Lucy: My hometown is better for sports. The sports center is older here. And, I think the climbing wall isn't very safe. It's quite dangerous. (Thị trấn của em thì tốt hơn cho thể thao. Trung tâm thể thao ở đây cũ kỹ hơn. Và, em nghĩ bức tường leo núi không được an toàn cho lắm. Nó khá nguy hiểm ạ.)

Teacher: Oh, dear! (Ồ, vậy sao!)

Lucy: But... The swimming pool here is good. It's very clean, cleaner than the pool back home. (Nhưng... Bể bơi ở đây lại tốt ạ. Nó rất sạch, sạch hơn bể bơi ở nhà ạ.)

Teacher: Great! Well, it's good to talk to you again, Lucy. (Tuyệt đấy! Chà, thật tốt khi được nói chuyện với em sau, Lucy.)

Lucy: Yes. Thank you. Bye. (Dạ vâng. Em cảm ơn. Tạm biệt cô ạ!)

LANGUAGE FOCUS

Comparative adjectives

5. Choose the correct words and write them on the lines.

Chọn các từ đúng và điền chúng vào chỗ trống.

My school is smaller 1_______ the school in the next town but I think my school is 2_______! The students at my school 3_______ and the buildings are 4_______ modern. There's a fantastic swimming pool too - it's 5_______ than the pool at the sports centre in town and it's 6_______ too!

1.  a. tob. thanc. of
2.  a. betterb. wellc. like
3.  a. not friendlyb. friendlierc. unfriendly
4.  a. manyb. a lotc. more
5.  a. biggerb. bigc. more big
6.  a. cleaningb. more cleanc. cleaner

Hướng dẫn:

1. b2. a3. b4. c5. a6. c

My school is smaller than the school in the next town but I think my school is better ! The students at my school friendlier and the buildings are more modern. There's a fantastic swimming pool too - it's bigger than the pool at the sports centre in town and it's cleaner too!

(Trường của mình nhỏ hơn trường ở thị trấn bên cạnh nhưng mình nghĩ trường mình tốt hơn! Học sinh ở trường mình thân thiện hơn và các tòa nhà hiện đại hơn. Có một hồ bơi tuyệt vời nữa - nó lớn hơn hồ bơi ở trung tâm thể thao trong thị trấn và nó cũng sạch hơn!)

SPEAKING

Asking and saying where places are

6. Put the dialogue in the correct order. Number the sentences. 

Đặt lời thoại theo đúng thứ tự. Đánh số các câu.

@1880041@

Hướng dẫn:

a. 5

b. 4

c. 1

d. 6

e. 3

f. 2

Man: Excuse me. Are we near the library here? (Xin lỗi. Cho mình hỏi chúng ta có đang gần thư viện ở đây không?)

Tom: Have you got a map? Yes, look, we're here and the library is in East Street. (Bạn đã có bản đồ chưa? Ồ, nhìn này, chúng ta đang ở đây và thư viện ở phố Đông.)

Man: How far is it from here? (Vậy từ đây đến đó khoảng bao xa?)

Tom: It's about ten minutes on foot and about two minutes by bus. (Khoảng mười phút đi bộ và khoảng hai phút đi xe buýt.)

Man: That's great. Thanks for your help. (Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.)

Tom: You're welcome. (Không có gì.)

WRITING

A description of a town or city

7. Order the words to make sentences.

Sắp xếp lại thứ tự các từ để tạo thành câu.

1. is / Norwich / interesting / city / a / very

2. east / of / it's / the / England / in

3. population / got / of / a / 200,000 / it's / about

4. favourite / castle / place / my / the / is

5. fantastic / are / there / shops / some

6. market / good / a / too / there's

7. only / it's / thirty-five / from / kilometres / sea / the

8. exciting / it's / place / an

Hướng dẫn:

1. Norwich is a very interesting city. (Norwich là một thành phố rất thú vị.)

2. It's in the east of England. (Nó ở phía đông nước Anh.)

3. It's got a population of about 200,000. (Nó có dân số khoảng 200.000 người.)

4. My favourite place is the castle. (Nơi yêu thích của mình là cung điện.)

5. There are some fantastic shops. (Có một vài cửa hàng rất tuyệt.)

6. There's a good market too. (Có một khu chợ rất tốt.)

7. It's only thirty-five kilometres from the sea. (Nó chỉ cách biển 35 km.)

8. It's an exciting place. (Đó là một nơi thú vị.)