Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Bài 12 : Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13 : Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài 14 : Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Bài 15 : Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài 17 : Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02-09-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 18 : Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

Bài 20 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

Bài 21 : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 22 : Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 23 : Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

Bài 24 : Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

Bài 26 : Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1986 đến năm 2000

Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...