Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Nội dung lý thuyết

Bài 12 : Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 Bài 13 : Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 Bài 14 : Phong trào cách mạng 1930 - 1935 Bài 15 : Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời Bài 17 : Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02-09-1945 đến trước ngày 19-12-1946 Bài 18 : Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953) Bài 20 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) Bài 21 : Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Bài 22 : Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) Bài 23 : Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) Bài 24 : Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 Bài 26 : Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1986 đến năm 2000 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN