Điện thế, hiệu điện thế

1. Điện thế

 • Ở bài trước, ta biết, một điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường thì có thế năng: \(W_M=A_{M\infty}\)
 • Điện thế tại M được định nghĩa: \(V_M=\frac{W_M}{q}\)
 • Đơn vị: V (vôn), \(1V=\frac{1J}{1C}\)

2. Hiệu điện thế

 • Khi nói điến hiệu điện thế, ta hiểu là hiệu của điện thế giữa hai điểm.
 • Định nghĩa: \(U_{MN}=V_M-V_N\)(*)
 • Đơn vị: V (vôn)
 • Từ (*) \(\Rightarrow U_{MN}=\frac{W_M}{q}-\frac{W_N}{q}=\frac{W_M-W_N}{q}\)\(\Rightarrow U_{MN}=\frac{A_{MN}}{q}\)

3. Liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

 • Xét hai điểm M, N trong điện trường đều
 • + + + + + + - - - - - - M N E d
 • Ta có: \(A_{MN}=qEd\)
 • \(\Rightarrow U_{MN}=\frac{A_{MN}}{q}=\frac{qEd}{q}\)\(\Rightarrow U_{MN}=Ed\)
 • Hay: \(E=\frac{U_{MN}}{d}\)
 • Công thức trên đã giải thích đơn vị của cường độ điện trường E: V/m
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...