CULTURE

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 6: SPORTS

CULTURE

Football vs. basketball

I can understand a text about football and basketball.

1. Match the words in the box with 1 - 5.

Nối các từ trong ô với các vị trí trên ảnh từ 1 đến 5.

fan

(người hâm mộ)

basketball player

(cầu thủ bóng rổ)

stadium

(sân vận động)

captain

(đội trưởng)

teams

(đội)

Hướng dẫn:

1. basketball player
2. captain
3. stadium
4. fan
5. teams

2. Read and listen to the text. Then answer the questions.

Đọc và nghe văn bản. Sau đó trả lời các câu hỏi.

 

Two national teams

Football (or soccer) is the most popular sport in Việt Nam. In 1989, the Vietnam Football Federation began, and in 1991, the national team started to play in international games. The team now plays in competitions such as the FIFA World Cup and the AFC Asian Cup.

The national team plays at the My Dinh stadium in Hà Nội. There are athletics events here as well as football matches. You can even go to music concerts!

Basketball is quite a new sport in Việt Nam. In 2019, the national championship was in Ho Chi Minh City. The games were on the internet so everyone could enjoy them. The competitions are fast and fun, and there is music and dancing before and after the game.

(Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam. Năm 1989, Liên đoàn bóng đá Việt Nam được thành lập, đến năm 1991, đội tuyển quốc gia bắt đầu tham gia các giải đấu quốc tế. Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu tại các giải đấu như FIFA World Cup và AFC Asian Cup.

Đội tuyển quốc gia thi đấu tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ở đây diễn ra các sự kiện điền kinh cũng như các trận đấu bóng đá. Bạn thậm chí có thể đi xem các buổi hòa nhạc ở đây!

Bóng rổ là một môn thể thao khá mới ở Việt Nam. Năm 2019, giải vô địch quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Các trận đấu đã có trên internet để mọi người có thể thưởng thức chúng. Các trận đấu diễn ra nhanh chóng và vui nhộn, có âm nhạc và khiêu vũ trước và sau trận đấu.)

1. When did the Vietnam Football Federation begin?

2. What competitions does the team play in?

3. Where is the Mỹ Đình stadium?

4. Can you only watch football at Mỹ Đình?

5. Is basketball a new sport in Việt Nam?

6. How did lots of people watch the 2019 basketball competition?

7. What other things can you see at basketball games?

Hướng dẫn:

1. When did the Vietnam Football Federation begin? (Liên đoàn bóng đá Việt Nam được thành lập khi nào?)

- In 1989. (Vào năm 1989.)

2. What competitions does the team play in? (Đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia những cuộc thi nào?)

- The FIFA World Cup and the AFC Asian Cup. (FIFA World Cup và AFC Asian Cup.)

3. Where is the Mỹ Đình stadium? (Sân vận động Mỹ Đình ở đâu?)

- In Hà Nội. (Ở Hà Nội.)

4. Can you only watch football at Mỹ Đình? (Có phải bạn chỉ có thể xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình không?)

- No, you can watch athletics events and concerts. (Không, bạn có thể xem các sự kiện điền kinh và các buổi hòa nhạc.)

5. Is basketball a new sport in Việt Nam? (Bóng rổ có phải là môn thể thao mới ở Việt Nam không?)

- Yes, it is. (Có.)

6. How did lots of people watch the 2019 basketball competition? (Mọi người đã xem trận đấu bóng rổ vào năm 2019 như thế nào?)

- On the internet. (Trên internet.)

7. What other things can you see at basketball games? (Những thứ khác mà bạn có thể thấy ở các trận đấu bóng rổ là gì?)

- Music and dancing. (Âm nhạc và khiêu vũ.)

3. YOUR CULTURE. Answer the questions. Use the internet to help you find the information you need.

Trả lời các câu hỏi. Sử dụng internet để giúp bạn tìm thấy thông tin bạn cần.

1. Can you name three national football players or basketball players? (Bạn có thể kể tên ba cầu thủ bóng đá quốc gia hoặc cầu thủ bóng rổ không?)

2. Where and when is the next match for the national football team? (Trận đấu tiếp theo của đội tuyển bóng đá quốc gia diễn ra ở đâu và khi nào?)

3. Where does the national basketball team train? (Đội tuyển bóng rổ quốc gia được đào tạo ở đâu?)

4. Do you play basketball or football at school? (Bạn có chơi bóng rổ hay bóng đá ở trường không?)

5. What skills do you need to be good at football? (Bạn cần có những kỹ năng gì để chơi bóng giỏi?) 

    What skills do you need for basketball? (Bạn cần những kỹ năng gì cho môn bóng rổ?)

4. USE IT! Prepare and practise an interview with a famous sports star. Follow the instructions.

Hãy chuẩn bị và thực hành một cuộc phỏng vấn với một ngôi sao thể thao nổi tiếng. Làm theo chỉ dẫn.

  • Work in pairs. One of you is a famous sports star and the other is an interviewer. (Làm việc theo cặp. Một trong hai bạn sẽ là ngôi sao thể thao nổi tiếng và người còn lại sẽ là người phỏng vấn.)
  • Prepare some questions and answers. (Chuẩn bị một số câu hỏi và câu trả lời.)
  • Act out the interview in class. (Thực hiện cuộc phỏng vấn trong lớp.)