CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN.

Nội dung lý thuyết

Khái niệm số thập phân Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Luyện tập Số thập phân bằng nhau So sánh hai số thập phân Luyện tập Luyện tập chung Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Luyện tập Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Luyện tập chung Luyện tập chung Luyện tập chung Cộng hai số thập phân Luyện tập Tổng nhiều số thập phân Luyện tập Trừ hai số thập phân Luyện tập Luyện tập chung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... Luyện tập Nhân một số thập phân với một số thập phân Luyện tập Luyện tập Luyện tập chung Luyện tâp chung Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Luyện tập Chia một số thập phân cho 10, 100,1000,... Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Luyện tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Luyện tập Luyện tập chung Luyện tập chung Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số phần trăm Luyện tập Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Luyện tập Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập chung Luyện tập chung Giới thiệu máy tính bỏ túi Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm