Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

VỊ TRÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Xác định vị trí của một nguyên tố thì cần xác định các yếu tố sau:

       -         Số thứ tự của nguyên tố là bao nhiêu?

       -         Nguyên tố thuộc chu kì nào?

       -         Nguyên tố thuộc nhóm nào?

     1. Số thứ ô nguyên tố

- Số thứ tự ô nguyên tố bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

2. Chu kì của nguyên tố

- Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron của nguyên tố.

- Trong cùng một chu kì thì các nguyên tố có cùng số lớp electron.

3. Nhóm của nguyên tố

- Trong bảng tuần hoàn có 18 nhóm, trong đó có 8 nhóm A; 8 nhóm B. Để xác định được nhóm của nguyên tố ta cần xét xem nguyên tố thuộc nhóm A hay B; số thứ tự nhóm là bao nhiêu

         + Nhóm A: bao gồm các nguyên tố s và p (có e cuối cùng được điền vào phân lớp s hoặc p).

         + Nhóm B: bao gồm các nguyên tố d và f (có e cuối cùng được điền vào phân lớp d hoặc f).

         + Số thứ tự của nhóm bằng số eletron hóa trị. Electron hóa trị bằng số e lớp ngoài cùng cộng với phân lớp kế bên nếu phân lớp đó chưa bão hòa.

 

Ví dụ: Xác định vị trí của các nguyên tố sau: 11Na, 17Cl, 26Fe

11Na : 1s2 2s22p6 3s1

-         Vị trí : Ô số 11; chu kì 3; nhóm IA

 

17Cl : 1s2 2s22p6 3s1

Vị trí: Ô số 17; chu kì 3, nhóm VIIA

 

26Fe : 1s2 2s22p6 3s23p63d6 4s2

Vị trí: Ô số 26; chu kì 4; nhóm VIIIB

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN