Bài 7. Tin học và xã hội

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 7. Tin học và xã hội

1. Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại

a. Lợi ích của ứng dụng tin học

- Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội: văn phòng, thiết kê, điều khiển (tàu vũ trụ, tên lửa,...)

- Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức vượt qua mọi sự ngăn cách địa lý.

- Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý.

b. Tác động của tin học đối với xã hội

- Làm thay đổi cách nhận thức, cách tổ chức và vận hành các hoạt động xã hội.

- Những tiện ích và những thiết bị hiện đại do tin học mang lại cũng góp phần thay đổi phong cách sống của con người(truyền thông, mua sắm và giải trí).

- Tin học và máy tính ngày nay cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hoá

a. Tin học và kinh tế tri thức

- Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức.

b. Xã hội tin học hoá

- XHTH hoá là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng MT kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia.

- Tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức chính là XHTH hoá.

3. Con người trong XHTH hoá

- Để cho sự trao đổi và phát triển của nền kinh tế cũng như XHTH hoá, mỗi người chúng ta cần phải:

  • Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên mang thông tin, tài sản chung của mọi người, toàn xã hội, trong đó có cá nhân mình.
  • Có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet.
  • Xây dựng phong cách sống khoa học, có tổ chức, có đạo đức và văn hoá ứng xử trên môi trường Internet. Có ý thức tuân thủ pháp luật là yêu cầu tất yếu với mỗi người tham gia vào không gian điện tử chung.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN