Bài 6. Xác định mục tiêu cá nhân

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khái niệm mục tiêu cá nhân và các loại mục tiêu cá nhân.

loading...

* Mục tiêu cá nhân:

- Là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được.

- Trong một khoảng thời gian nhất định.

* Phân loại mục tiêu cá nhân:

- Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo lĩnh vực:

+ Phát triển bản thân.

+ Gia đình và bạn bè.

+ Sức khỏe.

+ Học tập.

+ Tài chính.

+ Trao tặng và cống hiến xã hội...

- Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian:

+ Mục tiêu ngắn hạn.

+ Mục tiêu dài hạn.

2. Sự cần thiết phải xác định mục tiêu cá nhân.

loading...

- Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người:

+ Có động lực hơn trong cuộc sống.

+ Hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp.

+ Thực hiện được những ước mơ của mình.

3. Cách xác định mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

loading...

- Một mục tiêu cá nhân cần phải:

+ Cụ thể.

+ Đo lường được.

+ Có thể đạt được.

+ Có liên quan.

+ Có thời hạn xác định.

- Các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân:

+ Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu.

+ Ưu tiên công việc cần thực hiện trước.

+ Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.

+ Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.

+ Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.

+ Cam kết thực hiện kế hoạch.