BÀI 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Chuẩn bị

  • Sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng.
  • Bộ ảnh đại diện bảy bộ côn trùng.
  • Bộ ảnh đại diện năm giới sinh vật.

II. Cách tiến hành

1. Tìm hiểu sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng

Sơ đồ khóa lưỡng phân định loại bảy bộ côn trùng (Theo lenmaeus)

Bộ Không cánh

Bộ Cánh nửa

Bộ Hai cánh

Bộ Cánh cứng

Bộ Cánh vảy

Bộ Cánh mạng

Bộ cánh màng

Bảng đặc điểm bảy bộ côn trùng

Tên bảy bộ côn trùng

Đặc điểm

Cánh

Miệng

Bụng

Bộ Không cánh

Không có

 

 

Bộ Cánh nửa

Cánh dạng nửa

Kiểu vòi hút

 

Bộ Hai cánh

Có 1 đôi cánh

Kiểu nhai nghiến

 

Bộ Cánh cứng

Có 2 đôi cánh, cánh trước dạng sừng (cứng)

Kiểu nhai nghiến

 

Bộ Cánh vảy

Có 2 đôi cánh, cánh trước dạng màng, có vảy

Kiểu nhai nghiến

 

Bộ Cánh mạng

Có 2 đôi cánh, cánh trước dạng màng, không có vảy

Kiểu nhai nghiến

Cuối cụng con cái không có kim chích

Bộ Cánh màng

Có 2 đôi cánh, cánh trước dạng màng, không có vảy

Kiểu nhai nghiến

Cuối bụng con cái có kim chích

❗Khóa định loại bảy bộ côn trùng (bộ Không cánh, bộ Cánh nửa, bộ Hai cánh, bộ Cánh cứng, bộ Cánh vảy, bộ Cánh mạng, bộ Cánh màng) do Linnaeus lập là ví dụ điển hình về khóa lưỡng phân (hiện nay khóa định loại này không còn giá trị sử dụng vì một số bộ côn trùng đã biết tăng lên gấp bốn lần so với thời đại Linnaeus). Linnaeus phân biệt bảy bộ côn trùng qua đặc điểm của cánh (có/ không; một đôi/ hai đôi; cấu trúc cánh), đặc điểm cấu tạo miệng (nhai nghiền/ vòi hút), đặc điểm đốt bụng cuối con cái (có kim chích/ không).

2. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

  • Bước 1: Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi đại diện sinh vật trong năm giới.
  • Bước 2: Dựa vào một đôi đặc điểm đối lập phân chia sinh vật thành hai nhóm.
  • Bước 3: Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật.
  • Bước 4: Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân.
@1013645@@1013720@@1013778@@1013858@@1013940@

3. Báo cáo kết quả thực hành

Viết và trình bày báo cáo theo mẫu: