Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

  XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

 

I. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

- Là quá trình liên kết các quốc gia về kinh tế, văn hóa, khoa học,… Trong đó toàn cầu hoá kinh tế có tác động mạnh mẽ nhất đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội thế giới.

1. Toàn cầu hóa về kinh tế

a. Thương mại thế giới phát triển mạnh
- Tốc độ tăng trưởng ngoại thương cao.
- Hình thành tổ chức Thương mại toàn cầu WTO.
b. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
- Tổng giá trị đầu tư tăng nhanh.
- Đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ.
c. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng
- Hình thành mạng lưới liên kết tài chính.
- Các tổ chức tài chính toàn cầu IMF, WB… đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế - xã hội thế giới.
d. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn: (MNC: Multinational company).
- Số lượng ngày càng nhiều.
- Nắm trong tay khối lượng tài sản lớn, . 

2. Hệ quả của toàn cầu hóa chi phối mạnh mẽ các hoạt động kinh tế của nhân loại

- Tích cực: thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế.
- Thách thức: gia tăng khoảng cách giàu nghèo; cạnh tranh giữa các nước.

II. Xu hướng khu vực hóa kinh tế

1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực

- Nguyên nhân: do phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trên thế giới, những quốc gia tương đồng về văn hóa, xã hội, địa lí hoặc có chung mục tiêu, lợi ích.
- Các tổ chức liên kết khu vực: AFTA, EU, ASEAN, APEC…

2. Hệ quả của khu vực hóa kinh tế

- Tích cực: vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, tăng tự do thương mại, đầu tư, bảo vệ lợi ích kinh tế các nước thành viên; tạo những thị trường rộng lớn, tăng cường toàn cầu hóa kinh tế.
- Thách thức: quan tâm giải quyết vấn đề như chủ quyền kinh tế, quyền lực quốc gia...