Bài 2: Hình chiếu

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 2: Hình chiếu

Tóm tắt lý thuyết

I. Khái niệm về hình chiếu

Hình 1. Hình chiếu của vật thể

 • Mặt phẳng chiếu là mặt phẳng chứa hình chiếu của vật thể
 • Điểm A trên vật thể có hình chiếu là điểm A’
 • Tia sáng đi từ nguồn sáng S qua điểm A xuống điểm chiếu A’,  gọi là tia chiếu SAA’

=> Khái niệm: Hình chiếu của vật thể bao gồm tập hợp các điểm chiếu của vật thể trên mặt phẳng chiếu

II. Các phép chiếu

Hình 2. Các phép chiếu

 • (a) Phép chiếu xuyên tâm: có các tia chiếu xuất phát từ 1 điểm (tâm chiếu)
 • (b) Phép chiếu song song: có các tia chiếu song song với nhau
 • (c) Phép chiếu vuông góc: có các tia chiếu vừa song song vừa vuông góc với mặt phẳng chiếu

* Lưu ý: Phép chiếu vuông góc là quan trọng nhất dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc

III. Các hình chiếu vuông góc

1. Các mặt phẳng chiếu

Hình 3. Các mặt phẳng chiếu

 • Mặt chính diện: gọi là mặt phẳng chiếu đứng
 • Mặt nằm ngang: gọi là mặt phẳng chiếu bằng
 • Mặt cạnh bên: gọi là mặt phẳng chiếu cạnh

2. Các hình chiếu

Hình 4. Các hình chiếu

 • Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới
 • Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống
 • Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang

IV. Vị trí các hình chiếu

Hình 5. Vị trí các hình chiếu

 • Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng
 • Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng

Bài tập minh họa

Câu 1

Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình sau:

a) Hãy đánh dấu (X) vào bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa hướng chiếu với hình chiếu

b) Gọi tên các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2

Gợi ý trả lời:

Lời kết

Sau khi học xong bài 2 của chương trình môn Công nghệ lớp 8, các em cần ghi nhớ:

 • Trên bản vẽ kỹ thuật, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các hướng chiếu khác nhau

 • Vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ như sau:

  • Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

  • Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN