Bài 19. Lực cản và lực nâng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Lực cản của chất lưu

Thuật ngữ chất lưu được dùng để chỉ chất lỏng và chất khí.

Mọi vật chuyển động trong chất lưu luôn chịu tác dụng bởi lực cản của chất lưu. Lực này ngược hướng chuyển động và cản trở chuyển động của vật.

loading...                                             loading...

loading...

Lực cản của chất lưu được biểu diễn bởi một lực đặt tại trọng tâm vật, cùng phương và ngược chiều với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.

loading...

Lực cản của chất lưu phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật.

@2805261@

II. Lực nâng của chất lưu

Khi vật chuyển động trong nước hay không khí, ngoài lực cản của nước hay không khí, vật còn chịu tác dụng của lực nâng.

loading...                                   loading...

Lực đẩy Archimedes là trường hợp riêng của lực nâng vật đứng yên trong chất lưu.

loading...

 

@2805337@

Công thức tính lực đẩy Archimedes:

\(F_A=\rho.V.g\)

Trong đó: \(F_A\): lực đẩy Archimedes (N)

                 \(\rho\): khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m3)

                 \(V\): thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

1. Lực cản của chất lưu có tác dụng tương tự như lực ma sát, chúng làm chuyển động của các vật bị chậm lại. Lực cản phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật.

2. Lực nâng của chất lưu giúp khinh khí cầu lơ lửng trên không trung, máy bay di chuyển trong không khí, cho phép tàu thuyền di chuyển trên mặt nước.