Bài 16. Định luật 3 Newton

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Định luật 3 Newton

loading...

loading...

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối.

\(\overrightarrow{F}_{AB}=-\overrightarrow{F}_{BA}\)

Hai lực trực đối là hai lực tác dụng theo cùng một đường thẳng, ngược chiều nhau, có độ lớn bằng nhau và điểm đặt lên hai vật khác nhau.

@2559019@

II. Các đặc điểm của lực và phản lực

Theo Định luật 3 Newton, trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.

loading...

Quả táo nằm yên trên mặt bàn: áp lực \(\overrightarrow{F}\) của quả táo lên mặt bàn và phản lực \(\overrightarrow{F}'\)  của bàn trở lại quả táo là cặp lực và phản lực.

loading...

Dùng búa đóng đinh vào gỗ: áp lực \(\overrightarrow{F}\) của búa lên đinh và phản lực \(\overrightarrow{F}'\) của đinh trở lại búa là cặp lực và phản lực.

@2559094@ @2559145@

Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối.

\(\overrightarrow{F}_{AB}=-\overrightarrow{F}_{BA}\)