Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 BÀI 14: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1/ Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật

a, Suy giảm tài nguyên rừng

- Biểu hiện: Diện tích rừng tăng nhưng chất lượng rừng giảm

- Nguyên nhân

+ Rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh giảm

+ Rừng trồng tăng

+ Khai thác chưa hợp lí

+ Phá rừng

- Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng

+ Đảm bảo sự quản lí của nhà nước về sử dụng, bảo vệ tài nguyên rừng

+ Triển khai luật bảo vệ và phát triển rừng, giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho nông dân

+ Thực hiện chiến lược trồng 5 triệu ha rừng

b/ Suy giảm da dạng sinh học

- Biểu hiện: Nước ta có tính đa dạng sinh học cao nhưng đang bị suy giảm. Số thành phần loài sinh vật có xu hướng giảm, có nguy cơ tuyệt chủng.

- Nguyên nhân

+ Khai thác quá mức.

+ Ô nhiễm môi trường sống.

- Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học

+ Xây dựng mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Ban hành Sách đỏ Việt nam.

+ Qui đ̣nh việc khai thác.

+ Hạn chế ô nhiễm môi trường.

2/ Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

a,Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất

Nước ta có 12,7 triệu ha diện tích đất có rừng, 9,4 triệu ha đất sử dụng nông nghiệp, bình quân đầu người 0,1 ha/ người. Trong 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng thì đồng bằng có trên 350 nghìn ha, còn lại ở vùng đồi núi bị thoái hóa nặng.

b,Nguyên nhân

- Phá rừng.

- Canh tác chưa hợp lí.

- Ô nhiễm môi trường đất.

c,Các biện pháp bảo vệ đất

- Hạn chế xói mòn đất ở vùng đồi núi.

- Bảo vệ và phát triển rừng.

- Định canh định cư cho nhân dân miền núi.

- Có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp.

- Thâm canh, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất.

- Bón phân cải tạo thích hợp

- Chống ô nhiễm đất do các chất hóa học

3/ Sử dụng và bảo vệ tài nguyên khác

 - Tài nguyên nước: sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm n­ước.

 - Tài nguyên khoáng sản: quản lí chặt chẽ việc khai thác khoáng sản. Tránh lãng phí và gây ô nhiễm.

 - Tài nguyên du lịch:bảo tồn, tôn tạo các tài nguyên du lịch, bảo vệ cảnh quan không bị ô nhiễm, phát triển du lịch sinh thái.

 - Khai thác, sử dụng hợp lí và bền vững các nguồn tài nguyên khác như khí hậu, tài nguyên biển.