Bài 1. Sống có lý tưởng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khái niệm, ý nghĩa của việc sống có lý tưởng.

loading...

- Khái niệm sống có lý tưởng:

+ Là xác định được mục đích cao đẹp

+ Có kế hoạch, quyết tâm phấn đấu để đạt được mục đích.

+ Nhằm đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại.

- Ý nghĩa sống có lý tưởng giúp:

+ Mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu của bản thân.

+ Góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

+ Người sống có lý tưởng được xã hội công nhận, tôn trọng và tin tưởng.

2. Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam ngày nay.

loading...

- Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là:

+ Phấn đấu vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

+ Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Nỗ lực rèn luyện sức khỏe, học tập để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và người công dân tốt.

+ Tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Trách nhiệm của học sinh:

+ Học sinh cần xác định được lý tưởng sống của bản thân.

+ Từng bước hiện thực hóa lý tưởng đó qua việc tích cực học tập, lao động, rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động tập thể, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, dân tộc và nhân loại.