Bài 1 : Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX 

I. Liên Xô

1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước chiến thắng nhưng phải chịu những hậu quả tổn thất nặng nề:

+ Hơn 27 triệu người chết.

+ 1710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc bị tàn phá.

+ Gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000km đường sắt bị tàn phá.

- Chiến tranh tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.

- Bên ngoài, các nước đế quốc phát động “chiến tranh lạnh” bao vây kinh tế, cô lập về chính trị… chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

- Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô viết, nhân dân Liên Xô đã lao động quên mình để xây dựng lại đất nước.

- Trong quá trình xây dựng đất nước, Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng:

+ Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng.

+ Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.

+ Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh.

+ Đời sống nhân dân được cải thiện.

+ Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

Tổn thất đau thương của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai
Tổn thất đau thương của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai

- Nguyên nhân đạt được những thành tựu

+ Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Liên Xô với đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của một đất nước vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh.

+ Nhờ tinh thần lao động cần cù, dũng cảm của nhân dân Liên Xô.

+ Liên Xô biết dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc và tranh thủ được những thành tựu về khoa học kỹ thuật của thế giới.

Quốc kì Liên Xô
Quốc kì Liên Xô

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) 

- Hoàn cảnh lịch sử:

+ Luôn bị các nước tư bản phương Tây chống phá về kinh tế, chính trị, quân sự.

+ Phải chịu chi phí lớn cho quốc phòng, để bảo vệ nền an ninh và thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Những thành tựu cơ bản:

+ Kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Giữa thập niên 70, chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Về nông nghiệp, năm 1970 đạt 186 triệu tấn, năng suất trung bình 15,6 tạ/ha.

+ Khoa học kỹ thuật: chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học kỹ thuật thế giới, đặc biệt ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất.

+ Quân sự: Liên Xô đạt được thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và tiềm lực hạt nhân nói riêng so với các nước đế quốc. Năm 1972, Liên Xô chế tạo thành công tên lửa hạt nhân.

+ Chính trị: trong 30 năm đầu sau chiến tranh, tình hình chính trị Liên Xô ổn định, khối đoàn kết trong Đảng Cộng sản và giữa các dân tộc trong Liên bang được duy trì.

+ Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho các dân tộc. Là nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô được coi là thành trì của hòa bình thế giới và chỗ dựa của cách mạng thế giới.

II. Đông Âu

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu 1944-1946

- Những năm 1944-1945, lợi dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy kích quân đội phát xít Đức qua lãnh thổ Đông Âu, nhân dân và các lực lượng vũ trang các nước Đông Âu đã nổi dậy phối hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn phát xít, giành chính quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân.

+ Cộng hòa nhân dân Ba Lan (1944), Cộng hòa nhân dân Rumani (1944), Cộng hòa nhân dân Hunggari (1945), Cộng hòa Tiệp Khắc (1945), Cộng hòa nhân dân Liên bang Nam Tư (1945), Cộng hòa nhân dân Anbani (1945), Cộng hòa nhân dân Bungari (1946).

+ Riêng Đông Đức, với sự giúp đỡ của Liên Xô, tháng 10/1949, nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập.

- Trong thời kỳ 1945-1949, các nước Đông Âu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân mà ngày nay thường gọi là cách mạng dân tộc dân chủ.

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tiến hành cải cách ruộng đất.

+ Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ.

Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

2. Các nước Đông Âu tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX (đọc thêm)

- Từ năm 1950 đến đầu những năm 70, các nước Đông Âu tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội có những khó khăn và thuận lợi:

+ Khó khăn: cơ sở vật chất - kỹ thuật lạc hậu, các nước đế quốc bao vây kinh tế, chống phá về chính trị, bọn phản động trong nước ra sức phá hoại, gây ra các cuộc bạo loạn ở Hung-ga-ri (1956), Tiệp Khắc (1968) và sự không ổn định kéo dài ở Ba Lan.

+ Thuận lợi: nhân dân lao động nhiệt tình, hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô.

- Những thành tựu đạt được: Với sự giúp đỡ của Liên Xô và sự nỗ lực của nhân dân Đông Âu, công cuộc xây dựng đất nước ở các nước Đông Âu đã thu được những thành tựu to lớn.

+ Đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, các nước Đông Âu, đã trở thành những nước công - nông nghiệp, có nền văn hóa, khoa học, giáo dục phát triển cao… Bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc.

+ An-ba-ni: Sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã điện khí hóa cả nước, sản xuất nông nghiệp phát triển.

+ Ba Lan: Đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, sản xuất công nghiệp tăng gấp đôi so với năm 1938.

+ Bun-ga-ri: Sản xuất công nghiệp năm 1975 tăng 55 lần so với năm 1939, nông thôn đã điện khí hóa.

+ Cộng hòa Dân chủ Đức: Đến đầu năm 1972, sản xuất công nghiệp bằng cả nước Đức năm 1939.

+ Tiệp Khắc: Đầu những năm 70, được xếp vào hàng nước công nghiệp trên thế giới, chiếm 1,7% sản lược công nghiệp thế giới.

III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa (đọc thêm)

- Những cơ sở để hình thành sự hợp tác về chính trị và kinh tế giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

+ Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin là nền tảng tư tưởng.

+ Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Sự hợp tác này được thể hiện trong hai tổ chức:

+ Về quan hệ kinh tế: Ngày 8/1/1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập gồm các nước Liên Xô, An-ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Rumani, Tiệp Khắc, sau này có thêm các nước CHDC Đức (1950), Cộng hòa nhân dân Mông Cổ (1962), Cộng hòa Cu-ba (1972), Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1978).

+ Mục đích của SEV: giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước thành viên, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học.

+ Thành tựu của SEV: làm tốc độ công nghiệp các nước xã hội chủ nghĩa tăng trưởng 10%/năm. Thu nhập quốc dân (1950-1973) tăng 5,7 lần. Liên Xô cho các nước trong khối vay 13 tỷ rúp, viện trợ không hoàn lại 20 tỷ rúp.

+ Những hạn chế của SEV: Hoạt động “khép kín” không hòa nhập được với kinh tế thế giới đang ngày càng được quốc tế hóa cao độ. Nặng trao đổi hàng hóa mang tính chất bao cấp. Cơ chế quan liêu bao cấp. Phân công sản xuất chuyên ngành có chỗ chưa hợp lý.

+ Về quan hệ chính trị và quân sự: Ngày 14/5/1955, các nước An-ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, CHDC Đức, Hung-ga-ri, Liên Xô, Rumani, Tiệp Khắc đã họp tại Vác-sa-va cùng nhau kí Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ đánh dấu sự ra đời của tổ chức Vác-sa-va.

+ Mục tiêu: thành lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Vai trò của tổ chức Vác-sa-va: giữ gìn hòa bình, an ninh ở Châu Âu và thế giới. Tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa vào đầu những năm 70.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. Em hãy trình bày nhiệm vụ trước mắt của Liên Xô sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là gì?

Trả lời:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước chiến thắng, nhưng phải chịu nhiều tổn thất rất nặng nề. Vì vậy công việc đầu tiên là phải tiến hành khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh.

2. Trình bày những thiệt hại của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

Trả lời:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bị thiệt hại hết sức to lớn và nặng nề cả về người và của :

- Hơn 27 triệu người chết.

- 1710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000 km đường sắt bị tàn phá.

- Hậu quả của chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.

3. Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và đạt kết quả ra sao?

Trả lời:

Để tiến hàng công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ngay từ đầu năm 1946, Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946-1950).

- Các tầng lớp nhân dân Liên Xô đã sôi nổi thi đua, lao động cần cù để thực hiện kế hoạch

- Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã đạt được kết quả như sau :

* Về kinh tế:

  + Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) trước thời hạn 9 tháng.

  + Năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73%

  + Hơn 6.000 nhà máy được khôi phục và xây dựng

  + Một số ngàng sản xuất nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh

  + Đời sống nhân dân được cải thiện

* Về khoa học - kĩ thuật :

  + Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

4. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử nói lên điều gì?

Trả lời:

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã làm phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

5. Em hãy nhận xét về công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh của Liên Xô trong thời kì này?

Trả lời:

- Tốc độ khôi phục kinh tế của Liên Xô trong thời kì này tăng lên nhanh chóng.

- Có được sự phát triển đó là do sự thống nhất về tư tưởng, chính trị của xã hội Liên Xô, tinh thần lao động của các tầng lớp nhân dân Liên Xô rất sôi nổi và hăng hái.

6. Liên Xô xây dựng cơ sở, vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Liên Xô xây dựng cơ sở, vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh :

- Các nước tư bản phương Tây và Mĩ luôn có âm mưu và hành động chống phá về kinh tế, chính trị và quân sự với Liên Xô.

- Liên Xô vừa xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật, vừa phải tăng cường củng cố quốc phòng nhằm chống lại sự đe dọa của các nước tư bản phương Tây.

- Liên Xô phải giúp các nước xã hội chủ nghĩa khác và phong trào cách mạng Thế giới.

- Những nền tảng quan trọng như đường sá, đường sắt, bến cảng, nhà máy, những phát minh cải tiến kĩ thuật có tác dụng đến việc xây dựng và phát triển sản xuất, tập trung ở việc hình thành nền sản xuất đại cơ khí với nền công nghiệp hiện đại, khoa học và công nghệ tiên tiến.

7. Phương hướng chính của các kế hoạch 5 năm lần thứ năm (1951-1955), lần thứ sau (1956-1960) và kế hoạch 7 năm (1959-1965) của Liên Xô là gì ?

Trả lời:

Phương hướng chính của các kế hoạch là tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng - nền tảng của nền kinh tế quốc dân, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

8. Hãy nên những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Trả lời:

Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX :

- Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (chỉ sau Mĩ), chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

- Khoa học - kĩ thuật :

  + Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

  + Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu "Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

9. Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Trả lời:

Trong thời kì này, Liên Xô thực hiện chủ trương duy trì hòa bình thế giới, chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước và tích cự ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

10. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu đã nhanh chóng nổi dậy và khởi nghĩa vũ tranh giành chính quyền và thành lập các nước dân chủ nhân dân.

11. Em hiểu thế nào là nhà nước dân chủ nhân dân?

Trả lời:

Nhà nước dân chủ nhân dân là hình thức nhà nước mà chế độ chính trị, xã hội theo chế độ dân chủ, hai giai cấp công nhân và nông dân nắm chính quyền cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và chính đảng của nó, hướng phát triển của đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội

12. Hoàn thành bảng sau về sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu?

Trả lời:

Thời gian Tên nước
Tháng 7-1944 Ba Lan
Tháng 8-1944 Ru-ma-ni
Tháng 4-1945 Hung-ga-ri
Tháng 5-1945 Tiệp Khắc
Tháng 11-1945 Nam Tư
Tháng 12-1945 An-ba-ni
Tháng 9-1946 Bun-ga-ri
Tháng 9-1949 Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức)
Tháng 10-1949 Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức)

13. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu trong những năm 1944-1949 có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời là một biến đổi to lớn của cục diện châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dầu chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và bước đầu hình thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa Thế giới.

14. Để hoàn thành công cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Để hoàn thành công cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ sau :

- Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

- Tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước.

- Thực hiện các quyền tự do dân chủ

- Cải thiện đời sống của nhân dân.

Việc các nước Đông Âu hoàn thành nhiệm vụ trên đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động

15. Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

16. Nêu những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Trả lời:

Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội :

- Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản

- Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể

- Tiến hành công nghiệp hóa

- Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

17. Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Trả lời:

Những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội :

- Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. Bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc.

- An-ba-ni : Tới năm 1970, nền công nghiệp đã xây dựng, cả nước đã được điện khí hóa

- Bun-ga-ri : Năm 1975, tổng sản phẩm công nghiệp tăng 55 lần so với năm 1939.

- Tiệp Khắc : Đầu những năm 70, được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển, chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp Thế giới.

- Công hòa Dân chủ Đức : Đến đầu những năm 70 sản xuất tăng gấp 5 lần, thu nhập quốc dân tăng 4 lần so với năm 1949.

18. Những nguyên nhân nào giúp cho các nước Đông Âu đạt được những thành tựu như trên?

Trả lời:

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đạt được những thành tưu như trên là nhờ :

- Tinh thần lao động nhiệt tình và hăng hái của nhân dân

- Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô

19. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

- Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa diễn ra khi các nước Đông Âu bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi phải có sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn nhiều trong lĩnh vực với Liên Xô.

- Có sự phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất công nông nghiệp.

- Liên Xô và Đông Âu đều có chung một mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

20. Sự hợp tác tương trợ giữa Liên Xô và Đông Âu được thể hiện ở những sự kiện nào?

Trả lời:

Sự hợp tác tương trợ giữa Liên Xô và Đông Âu được thể hiện:

- Về quan hệ kinh tế : ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (gọi tắt SEV) ra đời gồm Liên Xô và các nước Đông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung-ga-ri,....

- Quan hệ chính trị và quân sự : Ngày 14-5-1955, tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va thành lập.

21. Quan hệ hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu được thực hiện dựa trên cơ sở nào?

Trả lời:

Sơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là:

- Liên Xô và các nước Đông Âu đều cùng có chung một mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

- Cùng chung hệ thống tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

22. Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tựu của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973?

Trả lời:

- Mục đích : giúp đỡ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các thành viên, cùng nhau hỗ trợ nghiên cứu khoa học - kĩ thuật.

- Thành tựu :

  + Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp hàng năm đạt 10%.

  + Thu nhập quốc tế năm 1973 tăng 5,7 lần so với năm 1950.

  + Liên Xô đã giúp cho các nước thành viên vay 13 tỉ rúp, viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp.

23. Cho biết những hạn chế của khối SEV?

Trả lời:

- "Khép kín", không hòa nhập vào nền kinh tế đang ngày càng phát triển của thế giới.

- Nặng về trao đồi hàng hóa mang tính bao cấp.

- Nhân công sản xuất chuyên ngành có chỗ chưa hợp lí.

24. Mục đích của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?

Trả lời:

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời (5/1955) nhằm mục đích:

- Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu.

- Duy trì hòa bình và an ninh của châu Âu và thế giới.

- Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO.

- Bảo vệ an ninh châu Âu và thế giới.

- Đây là liên minh phòng thủ quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN