5. Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác