Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)

Thảo Phương