Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 3
Điểm SP 37

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (1)

Thời Sênh