Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 224
Điểm GP 1
Điểm SP 90

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (17)