Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 107
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (1)

Team lớp A