Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Phúc

Đang theo dõi (4)

Sách Giáo Khoa
Phúc
Thời Sênh
B.Thị Anh Thơ

Chủ đề:

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

Câu hỏi:

Câu 1: Tiến hoá tiền sinh học là quá trình

A. hình thành mầm mống của những cơ thể đầu tiên.

B. hình thành các pôlipeptit từ các axitamin.

C. các đại phân tử hữu cơ.

D. xuất hiện các nuclêôtit và saccarit.

Câu 2: Trong các sự kiện sau đây, những sự kiện nào là của giai đoạn tiến hóa hóa học?

(1) Sự xuất hiện các enzim.

(2) Sự hình thành các tế bào sơ khai.

(3) Sự hình thành các phân tử hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.

(4) Sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.

(5) Sự xuất hiện màng sinh học.

(6) Sự hình thành các đại phân tử có khả năng tự sao chép.

A. (2), (4) và (6) B. (2), (5) và (6) C. (3), (4) và (6) D. (1), (5) và (6)

Câu 3: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì?

A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axitnuclêic

B. Trong quá trình tiến hoá,ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin

C. Prôtêin có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã

D. Sự xuất hiện các prôtêin và axitnuclêic chưa phải là xuất hiện sự sống

Chủ đề:

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Câu hỏi:

mọi người giải hộ bài trắc nghiệm với ạ

câu 1: nhận xét nào dưới đây là đúng về chuyển biến của giai cấp công nhân sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?

A. phát triển nhanh về số lượng ,bị tư sản áp bức bóc lột nặng nề ,đời sống vô cùng khó khăn khổ cực nên hăng hái đấu tranh

B.tăng nhanh về số lượng ,bị bóc lột nặng nề,tiếp thu cách mạng vô sản

C. phát triển nhanh về số lượng ,bị thực dân bóc lột nặng nề ,nhanh chóng trở thành lực lượng lớn nhất,quan trọng nhất của cách mạng việt nam

D. phát triển nhanh về số lượng ,bị nhiều tầng áp bức bóc lột ,gắn bó máu thịt với nông dân đấu tranh chống thực dân và phong kiến

Câu 2 : đảng cộng sản việt nam ra đời đầu năm 1930, là kết quả của:

A. cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân việt nam

B. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân việt nam

C. sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng cứu nước mới

D. phong trào dân tộc phát triển mạnh

Câu 3: vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời được coi là bước ngoặt của cách mạng việt nam?

A. chấm dứt sự khủng hoảng đường lối và giai cấp lãnh đạo

B. kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp C. là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử

D. là sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng việt nam

Câu 4: đảng cộng sản đông dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng việt nam trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là?

A. đánh đổ đế quốc pháp

B. chống phát xít,chống chiến tranh đế quốc ,chốn bọn phản động thuộc địa và tay sai

C. tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo

D. tập chung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít nhật

câu 5: phong trào dân chủ 1936-1939 việt nam có điểm gì mới so với phong trào cách mạng 1930-1931: A.giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ

B.là cuộc diễn tập chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945

C.chủ trương,đường lối của đảng được phổ biến rộng rãi

D. đảng cộng sản đông dương đề ra chủ trương cụ thể cho hoàn cảnh mới