Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 158
Điểm GP 12
Điểm SP 89

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian