Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 23
Điểm SP 24

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (0)