Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 354
Điểm GP 56
Điểm SP 206

Người theo dõi (32)

$Mr.VôDanh$
Break Ruler
kayuha
WANNA ONE

Đang theo dõi (8)

kayuha
Break Ruler
WANNA ONE
moonshine