Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 2
Điểm SP 14

Người theo dõi (2)

Huy Tang

Đang theo dõi (1)

Phùng Hà Châu