Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 310
Điểm GP 113
Điểm SP 841

Người theo dõi (184)

Ran Mouri
Toyama Kazuha
Liinh Liinh

Đang theo dõi (1)

Thuy Nguyen