Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 180
Điểm GP 15
Điểm SP 116

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (2)