Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 664
Điểm GP 20
Điểm SP 722

Người theo dõi (58)

Đang theo dõi (48)

Tí Vua
nguyen thi vang
Team lớp A
FDS
FDS

Dòng thời gian