Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc