Trong chương trình sách mới năm nay, môn Công nghệ 11 bộ sách Chân trời sáng tạo không được duyệt.