Review

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết

b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

( Khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây.)

4. A. Cambodian B. European C. Australian D. Canadian 

5. A. festival B. opening C. tradition D. celebrate 

6. A. concert B. exchange C. ticketD. music

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:28

4. B

A. Cambodian /kæmˈbəʊdiən/

B. European /ˌjʊərəˈpiːən/

C. Australian /ɒˈstreɪliən/

D. Canadian /kəˈneɪdiən/

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

5. C

A. festival /ˈfestɪvl/

B. opening /ˈəʊpənɪŋ/

C. tradition /trəˈdɪʃn/

D. celebrate /ˈselɪbreɪt/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

6. B

A. concert /ˈkɒnsət/

B. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

C. ticket /ˈtɪkɪt/

D. music /ˈmjuːzɪk/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 18:49

B - A - C

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:28

1. B

A. fight /faɪt/

B.wish /wɪʃ/

C. midnight /ˈmɪdnaɪt/

D. bonfire /ˈbɒnfaɪə(r)/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại phát âm /aɪ/.

2. A

A. lantern /ˈlæntən/

B. race /reɪs/

C. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

D. celebrate /ˈselɪbreɪt/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /æ/, các phương án còn lại phát âm /eɪ/.

3. C

A. tradition /trəˈdɪʃn/

B. festival /ˈfestɪvl/

C. greeting /ˈɡriːtɪŋ/

D. competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /iː/, các phương án còn lại phát âm /ɪ/.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:28

2. The lucky food in Spain is grapes. That’s different from Argentina.

(Món ăn may mắn của Tây Ban Nha là nho. Điều đó khác với Argentina.)

3. Spanish people eat 12 grapes at midnight for good luck. That’s different from Argentina people.

(Người Tây Ban Nha ăn 12 trái nho vào nửa đêm để may mắn. Điều đó khác với người Argentina.)

4. People in Argentina start the new year with right foodlike Spanish people, for good luck.

(Người Argentina bắt đầu năm mới với món ăn bên phải, giống với gười Tây Ban Nha, cho sự may mắn.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Gia Linh
15 tháng 2 2023 lúc 18:20

2. There will be a party after the festival at 8 p.m

3. Groovy Groo won't participate festival this year

4. You won't be disappointed with the Festival of Lights

5. Will G Start perform on the opening night?

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Khinh Yên
15 tháng 2 2023 lúc 18:16

1d
2f
3e
4c
5g
6h
7b
8a

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:27

1 - d. lantern = a small box made of thin paper with a candle inside

(đèn lồng = một chiếc hộp nhỏ làm từ giấy mỏng với nến bên trong) 

2 - f. midnight = 12 o'clock at night

(nửa đêm = 12h đêm) 

3 - e. competition = People take part in this event and try to win by being better, faster, etc., than others.

(cuộc thi = Mọi người tham gia sự kiện và cố thắng bằng cách tốt hơn, nhanh hơn,...hơn những người khác.) 

4 - c. exchange = give something and receive something in return 

(trao đổi = lần lượt cho hoặc nhận thứ gì đó)

5 - g. sculpture = a piece of art made by shaping clay, stone, metal, etc.

(điêu khắc = một tác phẩm nghệ thuật được làm bằng cách tạo hình đất sét, đá, kim loại,...)

6 - h. bonfire = a large outdoor fire

(lửa trại = một ngọn lửa lớn ngoài trời)

7 - b. tradition = a way of doing something that a group of people usually do

(truyền thống = một cách làm thứ gì đó mà một nhóm người thường làm) 

8 - a. wish say that you hope somebody will be happy, lucky, etc. 

(mong ước = nói rằng bạn hy vọng ai đó sẽ hạnh phúc, may mắn,...)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:27

1. will

2. and

3. a

4. out

5. from 

Giải thích:

(0) Trước lễ hội dùng giới từ “at” => at the Laughing Festival: tại lễ hội cười

(1) Thì tương lai đơn diễn tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. => It (1) will take place on the second Sunday of October: Nó sẽ diễn ra vào Chủ nhật thứ hai của tháng Mười

(2) Liên từ “and” (và) nối hai mệnh đề bổ sung nghĩa cho nhau. => We will laugh and have a great day: Chúng ta sẽ cười và có một ngày tuyệt vời

(3) Dùng mạo từ “a” trước danh từ chưa xác định, số ít, bắt đâu bằng phụ âm. => a goddess: nữ thần

(4) come out (phr.v): ra khỏi => Their laughter made her feel better and she came (4) out shrine: Tiếng cười của họ làm nữ thần cảm thấy tốt hơn và ra khỏi ngôi đền

(5) from…to…: từ… đến…. => We will have a parade from the town to the shrine: Chúng ta sẽ có đoàn diễu hành từ thị trấn đến ngôi đền

The Laughing Festival

You should come and join us (0) at the Laughing Festival. It (1) will take place on the second Sunday of October, in Hidakagawa, Japan. We will laugh (2) and have a great day.

It started many years ago. People say that (3) a goddess was very sad and wouldn't leave the Nyu Shrine. The people of the nearby village wanted to make her happy, so they laughed all together. Their laughter made her feel better and she came (4) out shrine.

We will have a parade (5) from the town to the shrine. At the shrine we will all laugh as loud as we can. It will cheer up the goddess and bring us good luck! Please come and join us. The louder we laugh, the more luck we will get. 

Tạm dịch: 

Lễ hội cười

Bạn nên đến và tham gia cùng chúng tôi tại Lễ hội Cười. Nó sẽ diễn ra vào Chủ nhật thứ hai của tháng 10, tại Hidakagawa, Nhật Bản. Chúng ta sẽ cười và có một ngày tuyệt vời.

Nó bắt đầu từ nhiều năm trước. Mọi người nói rằng một nữ thần rất buồn và sẽ không rời khỏi đền Nyu. Người dân làng bên cạnh muốn làm cô vui nên cùng nhau phá lên cười. Tiếng cười của họ làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn và cô ấy đã ra khỏi đền thờ.

Chúng ta sẽ có một cuộc diễu hành từ thị trấn đến đền thờ. Tại đền thờ, tất cả chúng ta sẽ cười to nhất có thể. Nó sẽ cổ vũ nữ thần và mang lại may mắn cho chúng ta! Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi. Cười càng to, chúng ta càng nhận được nhiều may mắn.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 18:51

C - C - B - B - A

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:26

Bài nghe:

0.

Fred: That was fun, wasn't it?

Max: Yes. I tried so many new things and they were all very good. The music was great, too.

Fred: Yeah. The competition looks interesting. I think we should take part next year!

Max: Well, we should start practicing eating more now if you want to do that.

Fred: Right.

1.

John: What are you reading, Mary?

Mary: The Deer Shed Festival program. There are so many things to do.

John: Like what?

Mary: Well, you can see a concert, make your own jewellery and puppets, and go on rides.

John: That sounds fun. I love concerts.

Mary: I prefer making things. I'm going to make a necklace for my mom.

2.

Hannah: Did you get lots of candies?

Harry: Yes, I did! It was more fun than in the UK.

Hannah: Really?

Harry: Yeah, trick-or-treating isn't as popular. And the decorations! It was like another Christmas. All the houses in my neighborhood put up very big and scary displays. You won't see that in the UK.

Hannah: Interesting!

3.

Mandy: What did you do last night, Bob?

Bob: I went to the market. Lots of people also went out to celebrate and did last-minute shopping for the holiday.

Mandy: What did you buy?

Bob: I bought a gift for my sister and some decorations. We already decorated our tree in the first week of December, but I want to put up some decorations in my room, like what I did on Halloween.

Mandy: Cool.

4.

Mrs. Clare: Some festivals have really fun activities like food or paint fights! During Songkran, an important festival in Thailand, people throw water at each other in the street. They believe it will wash away bad luck.

5.

Alice: Mom, let's go to Water Fire next Saturday!

Mom: What can you do there?

Alice: There'll be music, food, and all kinds of art. But the most interesting thing is the bonfires. There'll be more than one hundred bonfires along the three rivers in the city. Can we go, please? I'll even buy us dinner.

Mom: OK.

Tạm dịch:

0.

Fred: Lễ hội thật vui, nhỉ?

Max: Ừm. Mình đã thử rất nhiều thứ mới và chúng đều rất hay. Âm nhạc cũng rất tuyệt.

Fred: Ừm. Cuộc thi có vẻ thú vị. Mình nghĩ chúng ta nên tham gia vào năm tới!

Max: Chà, chúng ta nên bắt đầu tập ăn nhiều hơn ngay bây giờ nếu bạn muốn làm điều đó.

Fred: Đúng vậy.

1.

John: Bạn đang đọc gì vậy, Mary?

Mary: Chương trình Lễ hội Chuồng Hươu. Hiện có rất nhiều việc phải làm.

John: Ví dụ như cái gì?

Mary: Chà, bạn có thể xem một buổi hòa nhạc, làm đồ trang sức và con rối của riêng mình, và đi chơi.

John: Điều đó nghe có vẻ thú vị. Mình yêu các buổi hòa nhạc.

Mary: Mình thích làm mọi thứ hơn. Mình sẽ làm một chiếc vòng cổ cho mẹ.

2.

Hannah: Bạn có nhận được nhiều kẹo không?

Harry: Ừm mình có! Nó vui hơn ở Anh.

Hanah: Thật sao?

Harry: Ừm, cho kẹo hay bị ghẹo không phổ biến lắm. Và các đồ trang trí! Nó giống như một Giáng sinh khác. Tất cả các ngôi nhà trong khu phố của tôi đều trưng bày những màn hình rất lớn và đáng sợ. Bạn sẽ không thấy điều đó ở Vương quốc Anh.

Hannah: Thật thú vị!

3.

Mandy: Bạn đã làm gì đêm qua, Bob?

Bob: Mình đã đi chợ. Nhiều người cũng đã ra ngoài để ăn mừng và mua sắm vào phút cuối cho kỳ nghỉ.

Mandy: Bạn đã mua gì?

Bob: Mình đã mua một món quà cho em gái tôi và một số đồ trang trí. Chúng mình đã trang trí cây thông của mình vào tuần đầu tiên của tháng 12, nhưng tôi muốn trang trí một số đồ trang trí trong phòng của mình, giống như những gì tôi đã làm vào lễ Halloween.

Mandy: Tuyệt.

4.

Bà Clare: Một số lễ hội có các hoạt động thực sự thú vị như đồ ăn hoặc tranh vẽ! Trong dịp Songkran, một lễ hội quan trọng ở Thái Lan, mọi người té nước vào nhau trên đường phố. Họ tin rằng nó sẽ gột rửa những điều xui xẻo.

5.

Alice: Mẹ ơi, thứ Bảy tới mình đi Water Fire nhé!

Mẹ: Con có thể làm gì ở đó?

Alice: Sẽ có âm nhạc, thức ăn và tất cả các loại hình nghệ thuật. Nhưng điều thú vị nhất là lửa trại. Sẽ có hơn một trăm đống lửa dọc theo ba con sông trong thành phố. Chúng ta đi mẹ nhé? Con thậm chí sẽ mua bữa tối cho chúng ta.

Mẹ: Được.

Bình luận (0)